Presenting at the PALM Symposium in Baden Austria 5/5 (1)

Nansia Kyriakou, Elias Kirmizis and Ioannis Nikoloutsos presenting Cyprus’ contribution to the project at the PALM Symposium in Baden Austria.

Please rate this