Presenting at the PALM Symposium in Baden Austria 3/5 (2)

Nansia Kyriakou, Elias Kirmizis and Ioannis Nikoloutsos presenting Cyprus’ contribution to the project at the PALM Symposium in Baden Austria.

Please rate this